Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

In deze privacyverklaring staat “AstraZeneca’’, ‘’We’’, “Wij”, ‘’Ons’’ en ‘’Onze’’ voor de AstraZeneca groepsonderdelen.

Wij bepalen de grondslagen voor het (en de wijze van) verzamelen, gebruiken en/of bekendmaken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met AstraZeneca’s internal global privacy standards.

AstraZeneca neemt de privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. De onderhavige privacyverklaring zet uiteen welke persoonsgegevens We mogelijk van u verzamelen en hoe We die gegevens mogelijk gebruiken.

We passen deze verklaring zo nodig van tijd tot tijd aan. We brengen u op de hoogte van aanpassingen die We u moeten melden.

Welke informatie verzamelen We en hoe gebruiken We die?

Wanneer u zich moet registreren om deze website te gebruiken, of een online formulier moet invullen, of Ons een e-mail moet sturen (bijvoorbeeld om updates te ontvangen of Ons te vragen om u nadere informatie toe te sturen en/of om u uitnodigingen te doen toekomen voor deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten, promotionele evenementen, samenwerkingsmogelijkheden en vragenlijsten), dan is het mogelijk dat Wij persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken, zoals bijvoorbeeld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonland
 • Huisadres
 • Telefoonnummer
 • Beroep (bijvoorbeeld of u een Gezondheidszorg Professional bent die op zoek is naar informatie over Onze producten)
 • IP-adres

Dergelijke informatie krijgen We van u, en gebruiken Wij voor Onze gerechtvaardigde belangen om de website bij te houden, om u te registreren voor diensten waar u zich voor heeft opgegeven, en om te reageren op uw mogelijke vragen of informatieverzoeken.

Af en toe zullen We mogelijk gevoelige persoonsgegevens van u verkrijgen, bijvoorbeeld als u Ons vrijwillig van informatie voorziet over uw fysieke of mentale gezondheid, als onderdeel van een informatieverzoek. In zo’n geval gebruiken We dergelijke informatie enkel om uw vraag te beantwoorden en, indien toepasselijk, om u te voorzien van extra begeleiding (bvb. om u te informeren over het recht om een verslag van een afwijkende/tegengestelde gebeurtenis (bijwerking of adverse event report) in te dienen). Door Ons te voorzien van gevoelige/bijzondere persoonsgegevens over uzelf, stemt u ermee in dat Wij deze gegevens verwerken voor de doelen zoals uiteengezet in deze privacyverklaring of in enige verzamelverklaring die u is gegeven.

Cookies

We kunnen ook informatie verzamelen over de vraag hoe u de website, inclusief cookies, gebruikt (en andere, vergelijkbare, technologieën); dit maakt deel uit van de verbetering van inhoud en functionaliteit van de website. Voor nadere informatie over het gebruik van cookies, verwijzen Wij u graag naar Onze Cookie Notice.

Geaggregeerde informatie

We gebruiken informatie in geaggregeerde vorm, waarbij geen aparte personen worden geïdentificeerd. We doen dit om klantbezoek aan de website en aan specifieke pagina’s bij te houden, evenals website-gebruik. Dit helpt ons bij de verbetering van het ontwerp en van de lay-out van de inhoud van de website.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere AstraZeneca groepsonderdelen. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met bepaalde derde partijen, zoals: IT-providers ten behoeve van systeemontwikkeling en technische ondersteuning; auditors en consultants om te controleren of We voldoen aan externe en interne eisen; bij wet ingestelde organen, wetshandhavingsinstanties en rechtzoekenden naar aanleiding van wettelijke verslagleggingsvereisten of juridische claims; en met een opvolger of business partner van AstraZeneca of van een AstraZeneca bedrijfsonderdeel, voor het geval zij (een deel van) haar bedrijf verkoopt, afstoot dan wel onderdeel maakt van een samenwerkingsverband of joint venture.

Hoe bewaren We uw gegevens?

AstraZeneca bewaart uw persoonsgegevens voor een aantal jaren, in overeenstemming met plaatselijke wetten en met AstraZeneca’s Document Retention Policy. Verdere informatie hierover kunt u vinden via www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Internationale overdracht

AstraZeneca entiteiten en handelspartijen kunnen overal ter wereld zijn gevestigd, daaronder mogelijk begrepen landen die niet hetzelfde wettelijke beschermingsniveau met betrekking tot uw persoonsgegevens bieden, als uw woonland. Ongeacht naar welk land uw persoonsgegevens worden overgedragen: Wij delen die gegevens uitsluitend op basis van ‘need to know’ en met passende contractuele restricties (zoals AstraZeneca’s Binding Corporate Rules en EU Standard Contract Clauses). U heeft mogelijk recht op een kopie van AstraZeneca’s Binding Corporate Rules en/of van AstraZeneca’s EU Standard Contract Clauses als u daarom vraagt door contact op te nemen met AstraZeneca via privacy@astrazeneca.com.

Bindende bedrijfsregels

We hebben ons ervan verzekerd dat we voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens, door een aantal gedragscodes te maken (‘Binding Corporate Rules’, BCRs). De BCRs bevatten AstraZeneca’s privacy-verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens die internationaal worden overgedragen.

Over deze verplichtingen kunt u hier meer te weten komen. De BCRs en rechten op grond daarvan zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die uit de Verenigde Staten komen.  

Hoe We uw informatie beschermen

We beschikken over passende privacy- en veiligheidspolicies, die bedoeld zijn – voorzover dat in redelijkheid mogelijk is – om de veiligheid en de integriteit van al Onze informatie te garanderen, daaronder begrepen uw persoonsgegevens.

Meer informatie over hoe AstraZeneca voldoet aan haar verplichtingen ten aanzien van data privacy kunt u vinden via deze link: internal global privacy standards.

Welke rechten heeft u?

U kunt op ieder moment contact opnemen met AstraZeneca via www.astrazenecapersonaldataretention.com om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van u hebben, om fouten te corrigeren of om verwijdering te verzoeken dan wel uw toestemming voor bepaalde vormen van verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als een dergelijk verzoek ertoe leidt dat AstraZeneca of één van haar geaffilieerde bedrijven haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en/of regelgeving en/of praktijkcodes zou overtreden, dan kan het zijn dat AstraZeneca niet in staat is om aan uw verzoek te voldoen; u heeft dan echter nog steeds de mogelijkheid om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens van verdere verwerking uit te sluiten. U kunt onder bepaalde voorwaarden/omstandigheden ook het recht hebben op data portabiliteit naar een andere gegevensbeheerder.

AstraZeneca heeft een data protection officer aangesteld (een functionaris voor de gegevensbescherming, FG), die ervoor verantwoordelijk is dat er toezicht bestaat op AstraZeneca’s verplichtingen ten aanzien van EU-wetgeving over gegevensbescherming. U kunt deze functionaris bereiken via privacy@astrazeneca.com; dan wel c/o de Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA als u vragen of zorgen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als Onze verwerking van uw persoonsgegevens onder Europese wetgeving valt, dan kunt u ook een klacht indienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont. U kunt de naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende autoriteit vinden via ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Afzien van verdere communicatie van Ons

Als u ervoor heeft gekozen om informatie te ontvangen met betrekking tot Onze producten of diensten dan wel die van andere AstraZeneca-onderdelen/bedrijven, en u wenst af te zien van het ontvangen van dergelijke informatie, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan informationrequest@astrazeneca.com. Bij alle communicatie moet u dan duidelijk opgeven: uw naam, gebruikersnaam (indien toepasselijk), registratiegegevens (indien toepasselijk) en de naam van de onderhavige website.

Voor het laatst bijgewerkt in januari 2018.

© AstraZeneca 2018

 

Privacy beleid relaties

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die AstraZeneca verwerkt van artsen, apothekers en andere medisch beroepsbeoefenaars in het kader van haar bedrijfsactiviteiten in Nederland.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

AstraZeneca is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. AstraZeneca heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. In de(ze) melding(en) is aangegeven welke persoonsgegevens AstraZeneca verwerkt, voor welke doeleinden en aan wie de gegevens worden verstrekt.

3. Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen en voor welke doeleinden

De persoonsgegevens die AstraZeneca van haar Relaties kan verwerken en deels afkomstig zijn van IMS Health, zijn

 • Contactgegevens
 • Praktijkgegevens en andere professionele gegevens
 • Gegevens over contacten die hebben plaatsgevonden
 • Medicatie preferenties
 • Expertisegegevens
 • Communicatievoorkeuren
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens over bijgewoonde (nascholings)cursussen en andere bijeenkomsten
 • Gegevens over deelname aan testen/onderzoeken
 • Gegevens over netwerk

De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden ten behoeve van o.a. de volgende doeleinden:

 • Om aan een verzoek van u te voldoen of om met u in contact te kunnen treden
 • Relaties u op de hoogte houden van producten en diensten
 • Relaties uitnodigen om deel te nemen aan een (nascholings)bijeenkomst en registratie van accreditatiepunten
 • Relaties als medisch experts identificeren
 • Vastleggen van contacten
 • Ontwikkeling en analyse van marketingprogramma's
 • Doen van marktanalyse en –onderzoek incl DMU management
 • Relaties uitnodigen om een dienst te verrichten en contractmanagement
 • Vastleggen van vergoedingen en afgegeven materialen
 • Vastleggen van financiële banden met Relaties ten behoeve van het Transparantieregister Zorg
 • Intern management incl het managen van (de kosten van het gebruik van ) bedrijfsmiddelen

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u AstraZeneca daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?

AstraZeneca bewaart deze gegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor de naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen dan wel voor zolang anderszins noodzakelijk is.

5 . Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

AstraZeneca neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. AstraZeneca heeft een IS Security Policy opgesteld en uitgevoerd teneinde de persoonsgegevens te beschermen. AstraZeneca heeft in het kader van dit beveiligingsbeleid onder meer fysieke maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van toegangspassen, wachtwoorden en pincodes. Persoonsgegevens zijn verder alleen toegankelijk voor stafleden voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende doeleinden en voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Stafleden die toegang hebben tot persoonsgegevens dienen te voldoen aan hun geheimhoudingsverplichtingen.

6. Welke derden hebben er allemaal toegang tot uw gegevens?

AstraZeneca zal uitsluitend persoonsgegevens aan derden doorgeven voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doelen en zal deze derden uitsluitend toestaan persoonsgegevens te verwerken op grond van een schriftelijke bewerkingsovereenkomst met AstraZeneca. In geval van doorgifte van persoonsgegevens aan derden die zich in een land bevinden dat onvoldoende bescherming biedt aan persoonsgegevens, zal AstraZeneca aanvullende maatregelen nemen voor deze doorgifte.

7. Bij wie kunt u terecht met of vragen over inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens?

U heeft het recht om een overzicht te verzoeken van uw persoonsgegevens zoals verwerkt door AstraZeneca. Voorts heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Verzoeken dienen te worden gericht aan de Legal Manager, Louis Pasteurlaan 5, 2719 EE te Zoetermeer of nl.privacyinbox@astrazeneca.com. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Raadpleeg voor meer informatie onze global privacy notice